Rapporter for Flemming Brian Nielsen Stenhuggeri A/S

TRYK FOR AT LÆS MERE

 

 

SOCIAL ANSVARLIGHED VED PRODUKTION I KINA

 

 

Produktion af natursten i Kina:

Flemming Brian Nielsen Stenhuggeri A/S har siden 2002 haft produktion af natursten i Kina og har lige fra start arbejdet hen imod bedre forhold for de stenhuggere, der arbejder for os derude. Vi vil her også nævne, at vi aldrig har mødt kritik for den måde hvorpå vi arbejder.

For alle medarbejdere, der udfører arbejde for os garanterer vi følgende;

- Samtlige ansættelsesforhold overholder Basic needs iht. FN-konventioner.
- Virksomheden er ansvarlig for at udlevere briller, høreværn, åndedrætsværn og  beskyttelses fodtøj, og det er virksomhedens ansvar at det bliver brugt.
- Alle produktionsmidler og værktøj, herunder truck, kraner, el-værktøj m.m. bliver holdt i forsvarlig stand.
- Der er udsugningsanlæg med kapacitet til samtlige medarbejdere.
- Der foreliger skriftelig ansættelsesaftaler mellem arbejdsgiver og arbejdstager.
- Medarbejderne er månedslønnede.
- Værkstedet rengøres med vandspuling mindst én gang om ugen.
- Evt. produktionsfejl er virksomhedens ansvar og ikke medarbejdernes
- Alt personale skal være over 16 år.

Vort personale i Kina, kan når de vil, have anonyme samtaler med medarbejderne omkring deres arbejdsbetingelser og lønforhold.
Alle aftaler mellem producenter og Flemming Brian Nielsen Stenhuggeri A/S indeholder disse krav. Endvidere har vi personale i Kina, hvis opgave det er at tilse, at disse krav overholdes. Derudover har vi ca. et ugentligt besøg på virksomhederne under produktion.
 

Flemming Brian Nielsen   Flemming Brian Nielsen


Ovennævnte krav er hvad der p.t. er muligt for virksomhederne at overholde, men vi arbejder fortsat for bedre vilkår og sikkerhed for medarbejderne.
Flemming Brian Nielsen Stenhuggeri A/S har sammen med E. Nielsen Mekaniske Stenhuggeri A/S indgået et samarbejde med Nørskov Miljø, Ganløseparken 17, 3660 Ganløse om at udføre evaluering af vore producenter i Kina.

Ved udarbejdelse af tilbud udleverer vi den fulde rapporten fra Nørskov Miljø.

Kvalitetssikring:

Ved levering af natursten fra Kina udfører Flemming Brian Nielsen selv kvalitetssikring i Kina før afskibning, hvor flg. bliver kontrolleret;

- Antal sten
- Kvalitet af sten
- Mål
- Vinkler
- Tolerance
- Skader
- Revner og stik
- Lim reparationer
- Pakkelister
- Pakke metode

Virksomhederne besøges endvidere en gang pr. uge under produktion, hvor der ligeledes føres kontrol med tidsplanen.

Hvidovre, februar 2009. 

Fleming Brian Nielsen

Nørskov Miljø Rapport

Honglei Stone, Xiamen, China

Nørskov Miljø
Indholdsfortegnelse
Indledning 1
Social ansvarlighed/SA8000 kriterierne 2
Miljøpåvirkninger 3
Arbejdsmiljø 4
Sporbarhed 5
Sammenfatning 6

1. Indledning

Nørskov Miljø gennemførte en inspektionsrejse til to af Flemming Brian Nielsens Stenhuggeri A/S´ granitleverandører i Shandong provinsen i Kina.
Formålet med besøget var at gennemføre en indledende screening af miljø- og arbejdsforhold hos leverandørerne, set i lyset af importørens ønske om fremover at kunne levere granit, der er socialt og miljømæssigt forsvarligt produceret. Besøget foregik i januar 2009 og omfattede bl.a. virksomheden Honglei Stone, der fremstiller fliser/klinker og bordplader.

Honglei Stone består af to produktionsanlæg; en stor, relativt moderne produktionshal, og den oprindelige, væsentligt mindre fabrik på den anden side af hovedvejen. Den nye fabrikshal, hvor hovedparten af produktionen foregår, fremtræder velorganiseret, ren og ryddelig.

Maskinerne i produktionen er moderne. Nogle af de større save er forsynet med udsugning, andre med vandskylning, og de mindre benytter sig af vandspuling til at holde mængden af kvartsstøv nede. Alt i alt må Honglei Stone betragtes som en af de bedre leverandører i området.

Brugen af personlige værnemidler som passende støvmasker og sikkerhedsfodtøj er begrænset, og her er et område, hvor det vil være nødvendigt med en væsentlig indsats i forbindelse med fremtidige ordrer til fabrikken, men ledelsen er klart motiveret for at forbedre forholdene.

Forholdene for de ansatte er velordnede, og de tilknyttede faciliteter til beboelse for en del af medarbejderne der kommer langvejs fra, er overordentlig pæne og rene.

2. Social ansvarlighed/SA8000 kriterierne

Ved besøget på fabrikken startede vi med en længere rundgang på fabrikken og inspektion af de og beboelsesområder for de arbejdere, der kommer langvejs fra. Derefter havde vi et møde med ledelsen og nogle interviews med enkelte af de ansatte samt en stikprøvevis gennemgang af fabrikkens dokumentation i form af lønningslister, tidsregistering mv. Produktionen var i gang på lidt lavt blus pga. en begrænset ordremængde op til det kinesiske nytår, men vi fik dog et klart overblik over de enkelte faser i produktionsprocessen. Det var ikke muligt på den korte tid at komme fuldstændigt til bunds i arbejds- og lønforholdene, men vi har fået et rimeligt overblik over de væsentligste områder og problemer.

2.1 Børnearbejde

Der blev ikke fundet tegn på børnearbejde eller brug af ungarbejdere (16-18 år), og dette er ikke et problem på fabrikken.

2.2 Forced labour

Der blev ikke fundet tegn på brug af forced labour.

2.3 Sundhed og arbejdsmiljø 

Produktionsarealerne på den nye fabrik var store og åbne, der var pænt rent og ryddeligt og god plads til truckkørsel mv. Brugen af personlige værnemidler var ikke konsekvent, hverken hvad angår passende åndedrætsværn eller sikkerhedsfodtøj, selvom fabrikken tilbyder støvmasker, gummihandsker og forklæder. Det største sundhedsmæssige problem er kvartsstøvet fra slibning og polering, hvor mængden dog var begrænset noget pga. moderne udstyr og vandspuling.

Men arbejderne skal benytte åndedrætsværn ved skæring, slibning og polering, og brugen heraf må sikres ved kommende produktioner, hvis arbejdsmiljøet skal være i orden. Tilsvarende bør arbejderne i produktionen konsekvent benytte sikkerhedsfodtøj – og også her er det vigtigt med en indsats også omkring motivering og oplysning af medarbejderne. En mere detaljeret vurdering af arbejdsmiljøet er beskrevet under gennemgangen af de forskellige processer i afsnittet vedr. arbejdsmiljø.
Fabrikken stiller gratis overnatningsfaciliteter til rådighed for deres tilflyttede arbejdere. Her er tale om ca. 20 værelser med plads til 2-3 personer og tilknyttede toilet- og køkkenfaciliteter. Disse boliger ligger i en relativt nyopført og veludstyret bygning, hvor der er pænt og rent overalt – ikke mindst efter kinesisk standard er det nogle særdeles udmærkede faciliteter. Fabrikken beskæftiger 50 – 80 arbejdere, afhængigt af ordremængden. Både toiletter, køkkenfaciliteter og soverum fremtræder rene og ryddelige, og der er god plads overalt.

2.4 Organisationsfrihed

Ifølge ledelsen var arbejderne fri til at organisere sig. Den kinesiske lovgivning tillader kun den statsanerkendte fagforening, og det kunne ikke umiddelbart konstateres, om arbejderne var medlem heraf.

2.5 Diskrimination

Der er intet som tyder på diskrimination i ansættelse, aflønning mv. Men dette spørgsmål var ikke muligt at undersøge helt til bunds på den forholdsvis korte tid, der var til rådighed.

2.6 Disciplinære metoder

Der fandtes ingen grund til at antage, at medarbejderne er udsat for uacceptable disciplinære metoder, og stemningen på fabrikken virkede afslappet og behagelig.

2.7 Arbejdstid

I følge kinesisk lovgivning er en normal arbejdsuge på 40 timer i gennemsnit, medmindre virksomheden har en særlig tilladelse til øget brug af overarbejde fra de lokale myndigheder. Arbejderne i produktionen gav udtryk for, at de ofte arbejdede op imod 26-27 dage om måneden, dvs. typisk ca. 56 timer om ugen i de perioder, hvor der var mange igangværende ordrer.

2.8 Aflønning

Den officielle mindsteløn for en 40 timers arbejdsuge i Kina varierer fra provins til provins, og ligger på ca. 700 RMB/måned i Shandong provinsen. Basic needs lønnen anslås til omkring 1000 RMB, ifølge nyere rapporter om arbejdsforholdene i den kinesiske granitindustri.

Arbejderne i den manuelle produktion er stort set alle aflønnet pr. piece, og deres løn svinger derfor noget i forhold til antallet af færdiggjorte (og godkendte) enheder og den forbrugte arbejdstid, der igen afhænger af ordremængden. Den gennemsnitlige månedsløn for arbejderne i produktionen var omkring 2.000 RMB pr. måned, altså væsentligt over den lokale minimumsløn, selv om der tages højde for niveauet af overarbejde. Niveauet svingede lidt efter typen af udført arbejde, og lå imellem 1.600 og 2.300 RMB. Sammenfatning vedr. SA8000 kriterierne

Forholdene på Honglei Stone er efter kinesiske forhold klart i den bedre ende, og forudsætningerne for, forbedringer er også til stede i kraft af motivation hos ledelsen. Kriterierne omkring børnearbejde, forced labour, diskrimination, disciplinære metoder og aflønning ser ud til at være overholdt. Forholdene omkring organisationsfrihed ser ud til at følge gældende kinesisk lovgivning.

Den ugentlige arbejdstid er muligvis i overkanten i spidsbelastningsperioder, og her må det fastholdes, at medarbejderne skal holde en ugentlig fridag, som beskrevet i SA8000 standardens punkt 7. Honglei Stone har et klart potentiale for forbedringer af arbejdsmiljøet både i kraft af de nye og velordnede produktionsfaciliteter og på grund af ledelsens positive indstilling til forbedringer i forbindelse med fremtidige ordrer. Det anbefales derfor at indgå i et samarbejde med ledelsen om de nødvendige forbedringer ved kommende ordrer, og i den forbindelse opstille klare kriterier for, hvad produktionen skal leve op til omkring brug af åndedrætsværn mv. Og det forudsættes naturligvis at det aftales, at produktionen foregår i de nye faciliteter.

3. Miljøpåvirkninger

Virksomhedens miljøpåvirkninger kan generelt beskrives ved figuren nedenfor, hvoraf de enkelte typer af påvirkninger fremgår.I det følgende er kort beskrevet, hvorledes disse påvirkninger finder sted ved produktionen på Honglei Stone.

Råvarer: Der anvendes hovedsagelig kinesisk granit, indkøbt ved de lokale stenbrud eller på stenmarkedet i Xiamen. Der er mulighed for sporbarhed tilbage til de fleste stenbrud.

Affald: Der fremkommer en del granitrester, der anvendes som skærver etc. Derudover er der fast affald i form af afvandet slibestøv, der efter udfældning oprenses fra fældningsbassinerne og oplagres på fabrikkens område.

Spildevand: Vand fra save m.v. indeholdende stenstøv ledes til fældningsbassiner, hvor støves udfældes. Derefter udledes vandet til det offentlige spildevandssystem, som ikke er undersøgt nærmere.

Støv: Der udledes noget støv fra fabrikken gennem de åbne ydervægge, men det meste opfanges af udsugning og vandskylning.

Støj: Støj på udendørs arealer udgør ikke nogen væsentlig belastning for omgivelserne, idet der ikke er egentlige arbejdsprocesser udendørs, men der er en vis støj gennem de åbne porte.

4. Arbejdsmiljø

Generelt er Honglei Stone en ren og velorganiseret fabrik, der klart ligger i den bedste ende i forhold til andre lokale producenter. Men der er dog væsentlige arbejdsmiljøproblemer på grund af utilstrækkelig anvendelse af personlige værnemidler, først og fremmest i relation til slibestøvet, der kan medføre kroniske lungeskader ved længere tids eksponering. Det er derfor nødvendigt at beskytte medarbejderne gennem konsekvent brug af passende åndedrætsværn i forbindelse med savning og slibning af granitemnerne.

Produktionen af granitfliser mv. foregår generelt i tre faser, som bør vurderes hver for sig:

  1. Opskæring af granitblokke til plader og adskillelse af pladerne
  2. Savning/skæring af plader til fliser/belægningssten
  3. Overfladebehandling i form af polering mv.


Opskæring af granitblokke

De store granitblokke skæres til plader med en meget stor maskinsav, hvor klingen er vandkølet, hvorved hovedparten af slibestøvet også opfanges og bortledes med vandet til udfældning i fabrikkens fældningsbassiner. Arbejderne som håndterer disse store maskinsave bør udstyres med passende høreværn. Og af hensyn til risikoen for skader ved flytning af blokkene bør medarbejderne bære sikkerhedsfodtøj og passende handsker. Derudover bør alt løftegrej kontrolleres jævnligt for slitage m.v.

Savning/skæring af plader

Når blokkene er savet til plader, skal disse tilpasses i størrelse. Pladerne saves op på store rundsave, på samme måde som ved savning af blokkene. Støjniveauet er for højt til at arbejde i uden høreværn, og medarbejderne bør anvende sikkerhedsfodtøj og passende handsker. Støvet bortledes med kølevandet til udfældning.

Polering

Når stenene/fliserne er skåret til, bliver en del af dem overfladebehandlet ved polering på store maskiner, der betjenes manuelt. Maskinerne spuler vand ud over poleringsfladen, så der er ikke væsentlige støvgener. Men maskinerne støjer, og der bør derfor anvendes høreværn. Andre emner poleres manuelt, med tilsvarende overspuling af vand.

Brug af personlige værnemidler

Generelt var brugen af beskyttelsesmidler for lav, selvom i hvert fald åndedrætsværn var tilgængelige for medarbejderne. Ved et interview dels med ledelsen kom det frem, at man er indstillet på at arbejde med disse emner, især i tilknytning til evt. kommende ordrer til fabrikken, der evt. kunne produceres efter nærmere aftaler vedr. brug af åndedrætsværn, sikkerhedsfodtøj mv.
I forhold til sådanne fremtidige ordrer vil det være nødvendigt med en ekstra indsats og oplysning overfor medarbejderne, ligesom der naturligvis skal føres en løbende kontrol med, at de indgåede aftaler bliver overholdt af fabrikken.

5. Sporbarhed

På Honglei Stone registreres al den indkøbte granit, først og fremmest af hensyn til fabrikkensvinterne kvalitetskontrol. På nuværende tidspunkt foretages en kontrolmåling af de indkøbte granitblokkes dimensioner og det noteres, hvor den pågældende blok er købt – dvs. enten direkte fra et stenbrud i nærheden eller via det store granitmarked udenfor Xiamen. De enkelte granitblokke er mærket med dimensioner, en kode for stenbruddet og evt. en tilsvarende kode for granitmarkedet, hvis det er købt derigennem.
Fabrikken noterer disse oplysninger sammen med oplysningerne om, hvad granitten er blevet brugt til, så det vil være muligt at kontrollere, hvor granitblokkene kommer fra i hvert enkelt tilfælde.

6. Sammenfatning

Produktionen af granit på Honglei Stone foregår under gode forhold, sammenlignet med hovedparten af tilsvarende fabrikker i området. Den nye fabrikshal er rummelig og fremtræder velorganiseret, ren og ryddelig. Maskinerne er moderne, og de større save er forsynet med udsugning, mens de mindre benytter vandspuling til at holde mængden af kvartsstøv nede.
Forholdene på fabrikken lever op til de væsentligste af kravene vedr. social ansvarlighed i standarden SA8000, men der er problemer med arbejdsmiljø og sikkerhed i produktionen, først og fremmest i forhold til tilstrækkelig anvendelse af personlige værnemidler som åndedrætsværn og sikkerhedssko.

Administrationen er velfungerende og den skriftlige dokumentation er fin, også i forhold til kvalitetskontrol af produkterne. Fabrikkens ledelse er motiveret for at deltage i forbedringer ved fremtidige ordrer, og fabrikken er i stand til at implementere aftalte forbedringer, blot de er tilstrækkelig detaljeret beskrevet i kontrakten – og der skal naturligvis gennemføres en løbende inspektion og kontrolfor at dokumentere, at de stillede krav er indfriet.
 

Knud Flensted-Jensen
Nørskov Miljø

København 2. februar 2009

 

 

Udarbejdelse af tilstandsrapporter, samt konserverings- og restaureringssamarbejde.

 

 

Chefkonservator ved Ny Carlsberg Glyptotek, Lars Henningsen og FBN Stenhuggeri ApS samarbejder om konserverings- og restaurerings opgaver.

Der udarbejdes i samarbejde:

- Tilstandsrapporter

- Dokumentation

- Vedligeholdelsesplaner

- Restaurering og konservering

Chefkonservator Lars Henningsen har stor erfaring med skulpturer og monumenter og har arbejdet for en lang række af danske museer, bl.a. Statens Museum for Kunst, Ordrupgaard, Nationalmuseet, Herning Kunstmuseum og Gl. Holtegaard. Desuden har han været konsulent for Københavns Kommune, Odense Kommune, Begravelsesvæsenet ved Assistentens Kirkegaard, Ny Carlsbergfondet og Kulturarvestyrelsen, samt ydet teknisk hjælp til mange danske kunstnere i forbindelse med udsmykningsopgaver og produktion af skulpturer.

Blandt mange kan nævnes: Bjørn Nørgaard, Peter Brandes, Carl Henning Pedersen, Øivind Nygaard, Erik A. Frandsen, Maja Lisa Engelhardt, John Olsen og Anita Jørgensen.

Hvis der er behov for rapporter om tilstand og forslag til restaurering af nedbrudte værker og monumenter, så kan vi formidle kontakt til Lars Henningsen.